МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ И
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД

Доставили су нашој школи Извјештај о спољашњем вредновању квалитета рада
школе. Спољашње вредновање квалитета рада школе урађено је 11. и 12. октобра
2022.године


Извјештај су сачинили чланови Тима за спољашње вредновање, инспектори –
просвјетни савјетници у коме су рад школе оцијенили као одличан.


Препорука школском тиму за самовредновање јесте да треба похвалити чланове
Тима за самовредновање као и директора школе на темељно написаном Извјештају о
самовредновању, високом степену кооперативности и сарадње неопходне за рад
екстерних евалоуатора као и квалитетној припреми простора и доказа.

У Бијељини, 18.11.2022. године