МИСИЈА И ВИЗИЈА

Економска школа

– МИСИЈА

     Мисија обезбјеђења квалитета ЈУ Економска школа одређена је потребом обезбјеђења највишег квалитета свих облика образовања у области економије, права и трговине. Она се остварује кроз висок квалитет наставних, научноистраживачких и развојних процеса, као и свих ненаставних процеса и активности који доприносе расту ефикасности школовања, стварању нових и побољшању постојећих наставних програма, унапређењу услова рада, развоју људских, технолошких и свих осталих ресурса, усклађених са добром међународном праксом и увијек окренутих ка задовољавању циљева ученика, запослених и свих других заинтересованих страна уз потпуну друштвену одговорност у том процесу.

     Сарадња ученика и наставника, један је од приоритета, а заснива се на међусобном разумијевању, уважавању, повјерењу, правичности и одговорности свих учесника васпитно-образовног процеса, као и надоградња добрих односа са локалном заједницом и пословним партнерима.

    ЈУ Економска школа је трајно опредијељена и тежи побољшању образовања уз поштовање међународних стандарда у тој области,  са непосредним циљем укључивања у  јединствен  Европски и свјетски простор средњег образовања.

     – ВИЗИЈА

     Визија Школе, у домену обезбјеђења квалитета, је задржавање лидерске позиције у области економије, права и трговине у региону уз остварење високог нивоа уређености система менаџмента квалитета са развијеним механизмима за његово стално побољшавње.

     Нашу школу видимо као мјесто гдје ће ученици стицати трајна и примјењива знања.

     Што се тиче перспективе наше школе у даљој будућности веома је тешко предвидјети шта и на који начин радити и предвиђати које кадрове- занимања образовати. С обзиром да претендујемо да останемо у оквиру струке економија, право и трговина јер смо једна од двије чисто економске школе у Републици Српској и имамо жељу да тако и у будућности егзистипамо сматрамо да увођење још три занимања: царински техничар, финансијски техничар и комерцијални техничар може (поред већ постојећих занимања: пословно-правни техничар, економски техничар, банкарски техничар и трговачки техничар) задовољити потребе тржишта  рада у предстојећем периоду.

     Ово аргументујемо чињеницама:

 • да је Бијељина погранични град, да се граничи са републикама Србијом и Хрватском и да су економске и трговинске везе у међународном промету веома развијене,
 • да је међуентитетска сарадња веома привлачна јер се налазимо у близини Тузле и дистрикта Брчко,
 • да је локална привреда у успону (објављене статистике да је град Бијељина један од веома атрактивних мањих градова погодних за инвестирање).

     То су три веома важна фактора која нас воде у будућност и говори нам да смо на добром путу што се тиче развоја наше образовне институције.

     – ЦИЉЕВИ

     Основе управљања процесима рада Економске школе усклађене су са дефинисаном мисијом и визијом. Препознавање и примјена добре свјетске праксе и релевантних стандарда у области менаџмента квалитета средњошколских институција и у истраживачкој области економских и правних наука подразумијева да се остварују циљеви:

 • допринос Школе локалној заједници;
 • уважавање захтјева и мјерење задовољства корисника и осталих заинтересованих страна;
 • развој система и унапређење организационе културе;
 • подстицање развоја ученика;
 • дефинисање савремених и атрактивних занимања који ће као резултат имати стални раст заинтересованости кандидата за упис у Економску школу;
 • обезбјеђивање савремених услова рада у погледу опреме, простора, метода и поступака рада;
 • јачање професионалних капацитета запослених;
 • развијање сарадње са сродним домаћим и страним школама;
 • проширивање круга корисника и стварање чврсте сарадње с њима.

     Циљеви Економске школе се кроз акционе планове за одређени период, а обавезно за сваку школску годину, прецизније исказују квантитативно и квалитативно за различита подручја дјеловања школе.