Пословник о раду савјета родитеља

Економска школа

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се конституисање, рад и функционисање Савјета родитеља  ЈУ Економске школе у Бијељини (у даљем тексту: Савјет), начин остваривања права и дужности чланова Савјета, спровођење Програма рада Савјета, као и начин сазивања, вођења и одржавања сједница Савјета, те процедура доношења и достављања одлука и ставова Савјета Школском одбору и директору школе.

Члан 2.

Школа има Савјет родитеља као савјетодавно тијело.

Савјет родитеља чини по један представник родитеља сваког одјељења у школи.

Савјет родитеља има 22 члана.

Савјет родитеља представља и заступа предсједник, а у његовом одсуству или спријечености замјеник предсједника.

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА РОДИТЕЉА

Члан 6.

Предсједник сазива и руководи сједницама Савјета родитеља.

Предсједник нарочито:

-стара се о примјени прописа школе и Пословника о раду Савјета родитеља,

-обезбеђује благовремено извршење одлука Савјета родитеља, и друго.

Члан 7.

Мандат предсједника Савјета родитеља траје док траје чланство у Савјету.

Предсједник може бити разрјешен и прије истека мандата за који је именован, на лични захтјев, подношењем писмене оставке или разрјешењем, уколико не обавља своју дужност у складу са законом, прописима школе и овим Пословником.

Мандат обавезно престаје са завршетком школе дјетета, због које је биран у Савјет родитеља.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Рад Савјета родитеља је јаван.

Члан 23.

Рад предсједника и чланова Савјета је бесплатан.

Члан 24.

Овај Пословник ступа на снагу даном његовог доношења.

Члан 25.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи  Пословник о раду Савјета родитеља број, 1596/14 од 06.11.2014. године Измједе пословника о раду Савјета родитеља број:1663/15 од 20.10.2015. године и 1910/16 од 12.12. 2016. године.

Број: 2163/19

Датум, 27.11.2019. години

П р е д с ј е д н и к

Савјета родитеља

____________________

Здравко Дачић