ШКОЛСКИ ОДБОР

Економска школа

     Школски одбор је орган управљања школом који је одговоран за утврђивање и спровођење политике школе.

     Школски одбор ЈУ Економске школе конституисан је дана 21.09.2021. године и има 7 (седам) чланова, с тим да мандат сваком члану траје четири године од дана конституисања школског одбора.

     Школски одбор доноси пословник о раду којим се регулише конституисање школског одбора, избор предсједника и замјеника предсједника школског одбора.

     Рад члана школског одбора је добровољан и не плаћа се.

     Дјелокруг рада школског одбора:

 • доноси статут и друге опште акте школе
 • на приједлог директора доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у школи
 • доноси годишњи програм рада школе и финансијски план и прати његово извршење
 • одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законом
 • усваја извјештај о пословању школе и годишњи обрачун
 • одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање
 • покреће иницијативу за смјену директора
 • доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора посредством Завода за запошљавање Републике Српске
 • разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора
 • доноси приједлог плана уписа ученика
 • одлучује о жалбама ученика и искључењу из школе
 • одлучује о приговорима на одлуке директора
 • одлучује о приговорима радника на рјешења директора и одлуке комисија школе
 • извршава рјешења, одлуке, захтјеве Министарства и инспектората
 • покреће поступак код надлежних здравствених установа за оцјену радне и здравствене способности радника, директора и помоћника директора и лица овлаштеног за замјену директора школе
 • прати успјех ученика и предузима мјере за унапређење рада школе
 • даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад школе.