ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Економска школа

Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао обучавање ученика у различитим занимањима само у економској струци.

У другој половини шездесетих година школа се шири и уписује ученике и у трговачкој струци. Пресељењем у зграду бивше Учитељске школе 1973. године, школа добија више простора и уписује и ученике угоститељске струке.

Школске 1974/75. године школа се удружује са Техничком и Школом ученика у привреди у Средњошколски центар. Центар ради до 1979. године, када долази до раздруживања и од тада Економска школа ради као самостална. Повећао се број занимања, те школа уписује ученике текстилне и обућарске струке, а касније и личне услуге.

Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада РС и Министарство просвјете укључили Економску школу као пилот школу у ФАР програм Европске уније.

Крајем 1993. године у пожару је уништено двије трећине објекта и сва документација школе. Изградња новог и адаптација постојећег простора је трајала до 1996. године.

 улази у реформу стручног образовања и обуке у сарадњи са Европском унијом. Као пилот школа добија партнера  Економску школу из Читлука, на нивоу БиХ, а као ментор школа одређена је Тиетген школа из Оденсеа из Данске. Циљ реформе је био:

-израда НПП по модуларној технологији,

-модернизација наставног процеса,

-едукација менаџмента и наставног кадра,

-опремање школе савременим наставним средстима,

-израда извора односно приручника за ученике.

У овом периоду је Економска школа развила наставни план и програм за занимање пословно-правни техничар – четврти степен и пословни секретар – трећи степен. План је урађен на основу испитивања тржишта рада у сарадњи са ЕУ ВЕТ програмом. Концепција НПП је била растерећење ученика и утврђивање односа опште-образовне према стручној теоријској и практичној настави 35-40%:60-65%. У овом занимању акценат је стављен на изучавање страних језика (енглеског и њемачког), информационе технологије, стручне и практичне наставе.

Реформа је од професора захтијевала едукацију у погледу примјене нових метода учења и оцјењивања, обуку за примјену нове информационе технологије и стално стручно усавршавање. Резултат свега тога је квалитетније припремање наставника, а самим тим и квалитетнија настава.

Услови рада у школи омогућавају ученицима да више и брже стичу знања на часу. Од ученика се тражи да више размишљају, да су креативнији, да сами доносе закључке и рјешавају проблеме. Наставник посредује, усмјерава и подстиче дијалог и интеракцију. Код ученика се развија смисао за тимски рад, дружење, толеранцију, међусобну помоћ.

Модернизација наставног процеса текла је у правцу организације наставе као цјеловитог сазнајног система са достизањем кључне карике – повратне информације. У ту сврху наставници користе нове методе рада (интерактивне методе) и технике оцјењивања (континуирано праћење и вредновање, и тестирање ученика). Модеран приступ остварењу НПП омогућава савремена опрема коју Школа има, едукован и мотивисан наставни кадар, квалитетни ученици и менаџмент школе, као и тимски рад. Школске 2003/2004. године је изашла прва генерација ученика пословних техничара код којих су, поред стручних и практичних знања,  успјешно развијене и личне као и социјалне компетенције које послодавци траже.

Од школске 2004/2005. године школа уписује ученике у струку: Економија, право и трговина. Занимање пословни техничар је проширено у пословно-правни техничар, а уписани су и ученици у занимања трговачки техничар и трговац.

Школске 2007/2008. године уписана је прва генерација банкарских техничара.

Циљ  је био  да се школа повеже са послодавцима и тржиштем рада. У том смислу смо се и укључили у ЕКО-НЕТ програм – оснивање предузећа за вјежбу. Предузећа за вјежбу представљају практичну примјену знања стечених у прве три године школовања уз додатак предмета који се изучавају у четвртом разреду. Циљ ових предузећа је да се ученици оспособе и што боље припреме за практичан рад у реалним предузећима. Да би овај рад био што ближи правим пословима који се обављају у реалним предузећима, наша школа сарађује са предузећима из Бијељине. Ова сарадња се огледа у коришћењу њихових података, документације и у стручним излагањима запослених из тих предузећа, тако да су ученици у директном контакту са ситуацијама које се стварно одвијају у привреди. Ученици се припремају за рад и стварају сопствену слику о значају предузетништва и менаџмента у данашњим условима привређивања. На тај начин, симулирајући рад стварних предузећа у кабинетима школе, омогућено је ученицима да стекну практична знања која им користе  да се лакше укључе у стручни посао за који су се образовали.

Велики успјех наше школе су и учешћа на сајмовима предузећа за вјежбу у Бијељини, Брчко Дистрикту, Фрајштату, Братислави, Салзбургу итд. гдје су ученици стекли искуства која се не могу постићи само теоријском наставом у школи.

Посебно је значајно наше партнерство са Британским савјетом односно Дерби колеџом на изради пројекта из финансија, предузетништва и информационих технологија. Британски савјет је одабрао Дерби колеџ и нашу школу да водимо пројекат промовисања предузетничких вјештина. Пројекат је био дио плана под називом Премијерова иницијатива, осмишљеног да промовише образовне везе између британских колеџа и партнера из Европе и да се међу младим људима, тј. нашим ученицима и њиховим студентима промовишу предузетничке вјештине. Један од начина је било и такмичење Предузетник године. Побједници такмичења из наше школе су награђени путовањем у Дерби, а њихови побједници су били код нас. Такмичење је било на врло високом нивоу. Од ученика се очекивало да покажу менаџерске способности, креативност и оригиналне идеје да би ушли у такмичење. Затим су ученици своје комплетне пословне планове презентовали пред комисијама на српском и енглеском  језику. 

У протеклих двадесет година у школу је најчешће уписивано од 21 до 24 одјељења, а то је око 600 ученика.

У школској 2019/20. години уписали смо пет одјељења првог разреда. Два одјељења су пословно-правни техничари, по једно одјељење економских техничара, банкарских техничара и трговачких техничара. Укупан број одјељења ове школске године је 22, односно нашу школу тренутно похађа 567 ученика. Наставу изводе 53 професора наше школе и других школа који код нас допуњавају норму. Ваннаставних радника је 15. Звање ментор има један професор, а шест професора су савјетници (од тога су четири магистра).

Ученик је данас активан учесник у наставном процесу. Велики успјех у реформи средњег стручног образовања могли смо остварити захваљујући квалитетним ученицима, стручном и обученом наставном кадру и менаџменту школе, и савременој опреми којом школа располаже: 8 кабинета (потпуно опремљених савременом опременом – рачунари, пројектори, интерактивна табла); 9 специјализованих учионица које су, такође, опремљене модерним наставним средствима, библиотка која броји око 5000 књига,  фискултурна сала са фитнес опремом, игралиште и сл. У школи је веома активан Савјет ученика. Савјет има просторију опремљену свим потребним средствима и редовне састанке. Професори су обучени и за континуирано кориштење електронског дневника.

Ученици наше школе остварују добре резултате на такмичењима, ваннаставним активностима и фестивалима. Највећи успјех ученици постижу на републичким такмичењима из монетарне економије и банкарства и књиговодства, кад је у питању струка. Такође, ученици наше школе велике успјехе постижу и на спортским такмичењима. Сваке године активно учествују на такмичењу „Вишњићеви дани“, гдје остварују добре резултате, а успјех постижу и на аматерским позоришним фестивалима. Треба напоменути да су наши ученици веома запажени и кад је у питању учешће на сајмовима образовања, а нарочито на сајмовима предузећа за вјежбу. Посебно смо поносни на сајам који је организовала наша школа, а ученици су се истакли радом, активношћу, креативношћу и организацијским способностима. Морамо истаћи и то да се наши ученици истичу и хуманитарним радом, а то показује и велики одзив у акцијама добровољног давања крви, и заинтересованост ученика да учествују у многобројним хуманитарним акцијама Савјета ученика.

Наша школа је увијек отворена за проток и пријем идеја наставника, ученика, родитеља, средине. Ми стално истражујемо, експериментишемо, примјењујемо разноврсне облике рада, користимо савремена наставна средства, примјењујемо активне методе рада и технике оцјењивања. Као је дан од битних предуслова доброг рада школе је унапређење квалитета руковођења и управљања. Као што се стручно усавршавају наставници и стручни сарадници, исто тако се врши и обука директора. Континуирана је сарадња директора са школским органима и тијелима: Школским одбором, Савјетом родитеља, Савјетом ученика и стручним органима. . Годишњим програмом рада се обавезно поклања пажња васпитној функцији школе. Прецизно се истичу задаци како би се пружила подршка ученицима, унаприједио однос ученик – наставник, омогућило да се путем ваннаставних и ваншколских активности ученици креативно изразе.

Резултати евалуације степена постигнуте модернизације укупног наставног процеса су импресивни, а изречени су од стране разних свјетских комисија, родитеља ученика, наставника и многобројних посјетилаца школе.